jahankoodak

درختان میوه

درختان و نهال های  میوه

اهمیت اقتصادی

بدون توجه به منشاء اصلی میوه ها ، هر جا که شرایط آب و هو و خاک مناسب باشد میتوان درخت میوه مناسب  آنجا را کاشت و بهره برداری کرد . برای مثال گاهی ، کیوی منشأ چینی دارد ولی در نیوزلند اصلاح شده و بصروت تجاری عرضه گشته است اما امروز در بسیاری از کشورهای جهان کشت و کار میشود . محدود کننده اصلی رشد و توسعه درختان میوه شرایط محیط است

محل باغ

انتخاب محل باغ بخصوص باغات مناطق معتدله بسیار حساس است و اولین گام برگشت ناپذیری است که اگر حساب شده برداشته نشود موجب ضررو زیان جبران ناپذیری به باغذار می شود . در احداث باغات میوه میتوان از زمینهای آبرفتی ، زمینهای مرتفع و یا از اراضی تپه ماهوری که دارای خاک مساعد هستند استفاده کرد .

سرمای بهاره

سرمازدگی بهاره یکی از مشکلات یموه کاری در مناطق معتدله است که در موارد زیاد موجب خسارتهای شدید به باغداران می گردد . لذا از انتخاب محل باغ که بتواند تهویه مناسب باغ در کوران سرما ا نجام شود بسیار مهم است . در این موارد بادگیر بودن بغ و سرع باد در زمان یخ بندان بهاره هم موثر است زیرا توده های سرما که بر اثر تشعشع شبانه خاک ایجاد میشوند ، بخاطر سنگینی که دارند بطرف قسمتهای پایین دست حرکت می کنند . لذا گودالیها و دره ها و زمینهای پست در شب سردترین قسمتها را تشکیل می دهند و گیاهان این نقاط بیشتر در معرض سرمای بهاره قرار دارند . باغهای میوه را نباید در فواصل کمتر از 15 متری کف شیبها احداث کرد

جهت شیب در انتخاب محل باغ بسیار مهم است . شیبهای شمالی رشد و نمو جوانه ها را در اول بهار به تأخیر می اندازند ولی شیبهای جنوبی بر عکس عمل می کنند و رشد جوانه ها را تسریع می کند . لذا باغهایی که در شیبهای شمالی احداث می شوند کمتر در معرض یخ زدگی بهاره قرار می گیرند و برای اینگونه مناطق مناسبتر هستند ولی محصولات باغهایی که در شیبهای جنوبی مستقر هستند زودتر می رسند و میتوانند زودتر و با قیمت مناسبتر به بازار عرضه شوند

نوک تپه ها و لبه های مناطق مرتفع برای احداث باغ میوه مناسب نیستند زیرا در این مکانها و  سایش آبی و بادی شدیدتر است و اغلب باد خیز هستند

بستر مناسب

معمولاً درختان و درختچه ها بر روی خاکهای عمیق و سبک که خوب زهکشی میشوند مثل شنی لومی یا سیلتی لومی بهتر رشد می کنند . عمق خاک برای رشد مناسب درختان میوه که انتظار میرود برای مدت زیاد در زمین نگهداشته شوند باید حداقل یک متر باشد و عمیق تر از آن بهتر است . در خاکهایی که برای احداث باغ منظور می شوند نباید سطح آب زیر زمینی بالا باشد . اکثر درختان در خاکهایی که خوب تهویه میشوند بهتر رشد می کنند و لی بعضی از میوه ها مثل گلابی خاکهای مرطوب را بهتر از میوه های دیگر تحمل می کنند .

در این قسمت خاکهای مناسب برای برخی از میوه های مهم که در کشور ما کشت و کار آنها خیلی مرسوم است ارائه می شود

1-    سیب : برای سیب ها معموتلاً خاکهای غنی با تهئویه مناسب و به عمق 5/2-2 در نظر گرفته میشود خاکهای خیلی خشک و خیلی مرطوب مناسب نیستند

2-    گلابی : گلابیهای خاکهای مشابه باغات سیب را می پسندند ولی مقاومت آها به رطوبت نسبتاً زیاد وخاک و یاخاکهای سنگینی خیلی بیشتر از سیبها است

3-    هلوها

4-    بر عکس گلابی ها به هلوها نسبت به رطوبت زیاد خاک بسیار حساس هستند و خاک مناسب برای کاشت آهها خاکهای شنی ، شنی لومی و یا لومی شنی می باشد و هلو در خاکهای سنگینی و رسی رشد خوب ندارد . وقتی هلوها را در خاکهای سنگینی بازهکشی نا مناسب و یا خاکهای آهکی کاشته می شوند همیشه کمبود آهن از خود نشان میدهند

5-    آلو و گوجه ها

6-    آلو و گوجه میتوانند در خاکهای سنگین با رطوبت زیاد بهتر از سیب و گلاب زندگی کنند ، ولی در خاکهای متوسط و حتی سبک نیز رشد مناسب دراند . بهترین خاک برای رشد و نمو و تولید

 

اهمیت اقتصادی

بدون توجه به منشاء اصلی میوه ها . هر جا که شرایط آب و هوا و خاک مناسب باشد می توان درخت میوه مناسب آنجا را کاشت و بهره برداری کرد . برای مثال ، کیوی منشاء چینی دارد ولی در نیوزلند اصلاح شده و به صورت  تجاری عرضه گشته است . اما امروز در بسیاری از کشورهای جهان کشت و کار  میشود . محدود کننده اصلی رشد و توسعه درختان میوه شرایط محیط است .

محل باغ

انتخاب محل باغ بخصوص باغات مناطق معتدله بسیار حساس است و اولین گام برگشت ناپذیری است که اگر حساب شده برداشته نشود موجب ضررو زیان جبران ناپذیری به باغدار می شود . در احداث باغات میوه میتوان از زمینهای آبرفتی ، زمینهای مرتفع و یا از اراضی تپه ماهوی که دارای خاک مستعد هستند استفاده کرد .

سرمای بهاره

سرمازدگی بهاره یکی از مشکلات میوه کاری در مناطق معتدله است که در موارد زیاد موجب خسارتهای شدید به باغداران می گردد. لذا انتخاب محل باغ که بتواند تهویه مناسب باغ در کوران سرما ا نجام شود بسیار مهم است . در این موارد با دگربودن باغ و سرعت باد در زمان یخ بندان بهاره هم موثر است زیرا توده های سرما که بر اثر تشعشع شبانه خاک ایجاد می شوند ، بخاطر سنگینی که دارند بطرف قسمتهای پایین دست حرکت می کنند . لذا گودالها و دره ها و زمینهای پست  در شب سردترین قسمتها را تشکیل میدهند و گیاهان این نقاط بیشتر در معرض سرمای بهاره قرار دارند . باغهای میوه را نباید در فواصل کمتر از 15 متری کف شیبها احداث کرد

جهت شیب در انتخاب محل باغ بسیار مهم است . شیبهای شمالی رشد و نمو جوانه ها را در اول بهار به تأخیر می اندازند ولی شیبهای جنوبی ، بر عکس عمل می کنند و رشد جوانه ها را تسریع می کنند . لذا باغهای که در شیبهای شمالی احداث می شوند کمتر در معرض یخ زدگی بهاره قرار می گیرند و برای اینگونه مناطق مناستبر هستند ولی محصولات باغهایی که در شیبهای جنوبی مستقر هستند زودتر         می رسند  و می توانند زودتر و با قیمت مناستبر به بازار عرضه شوند

نوک تپه ها و لبه های مناطق مرتفع برای  احداث باغ میوه مناسب نیستند . زیرا در این مکانها فرسایش آبی و بادی شدیدتر است و اغلب بادخیز هستند

بستر مناسب

معمولاً درختان و درختچه ها بر روی خاکهای عمیق و سبک که خوب زهکشی میشوند ، مثل شنی لومی یا سیلتی لومی بهتر رشد می کنند . عمق خاک برای رشدمناسب درختان میوه که انتظار میرود برای مدت زیاد درزمین نگهداشته شوند باید حداقل یک متر باشد و عمیق تر از آن بهتراست . در خاکهایی که برای احداث باغ منظور می شوند نباید سطح آب زیرزمینی بالا باشد  یا لایه های غیر قابل نفوذ (هارد پشن ها ) داشته باشد . اکثر درختان در خاکهایی که خوب تهویه میشوند بهتر رشد می کنند ولی بعضی از میوه ها مثل گلابی خاکهای مرطوب را بهتر از میوه های دگیر تحمل می کنند

در این قسمت خاکهای مناسب برای برخی از میوه های مهم که در کشور ما کشت و کار آنها خیلی مرسوم است ارائه میشود

1-   سیب : برای سیب ها معمولاً خاکهای تختی با تهویه مناسب و به عمق 5/2 -2 در نظر گرفته میشود خاکهای خیلی خشک  و خیلی مرطوب مناسب نیستند.

2-   گلابی : گلابی های خاکهای مشابه باغات سیب را می پسندندولی مقاومت آنها به رطوبت نسبتاً زیاد خاک و یاخاکهای سنگینی خیلی بیشتر از سیبها است

3-   هلوها

بر عکس گلاب ها هلوها نسبت به رطوبت زیادخاک بسیار حساس هستند و خاک مناسب برای کاشت آنها خاکهای شنی ، شنی لومی و یا لومی شنی  رشد و هلو در خاکهای سنگینی و رسی رشد خوب ندارد . وقتی هلو ها را در خاکهای سنگینی بازهکشی نامناسب و یا خاکهای آهکی کاشته می شوند همشه کمبود آهن از خود نشان میدهند

4-   آلو و گوجه

آلو و گوجه می توانند در خاکهای سنگینی با رطوبت زیادبهتر از سیب و گلابی زندگی کنند ، ولی در خاکهای متوسط و حتی سبک نیز رشد مناسب دارند . بهترین خاک برای رشد و نمو و تولید آنها، خاکهای متوسط تا متوسط سبک مثل لومی تا لوم شنی است .

گیلاس و آلبالو

این میوه ها زمینهای سبک تر از زمینهای سب و گلاب را می پسندند ، اما بازهکشی مناسب در زمینهای لومی هم رشد خوب با تولید مناسب دارند . بهترین PH خاکهای باغ درختان میوه  بین 5/5 تا 7 ذکرشده است

بادام

این گیاه به خاکهای عمیق و غنی با بافت متوسط نیاز دارد مقاومت نسبتاً خوب نسبت به میزان بالای بُر موجود در خاک از خود نشان می دهد . در خاکهای سبک ولی غنی هم بادام خوب رشد و نمو می کند

 

گردو

این گیاه خاکهای متوسط تا سبک و غنی را می پذیرد . در خاکهای کم عمق رشد و نمو کافی ندارد . و عمق خاک باید کمتر از 3متر نباشد و عمق مناسب نیز 9-8 متر ذکر کرده اند . در جاهایی که دمای محیط درتابستان به 40-38 درجه برسد موجب آفتاب سوختگی پوست رویی میوه ، چروکیدگی مغز میوه و سیاه شدن پوست پوست مغز میوه می شود . گرمای 10- درجه زمستان و پایین تر نیز به سرشاخه ها خسارت می زند  گاهی موجب ترکیدگی تنه می گردد

پسته

پسته در خاکهای سنگینی تا متوسط که شوری زیاد نداشته باشند خوب رشد می کند و محصول کافی می دهد . مشکل پسته غرقابی شدن پای طوقه است که باعث می شود محلی برای رشد و نمو قارچهای خاکزی فراهم گردد. غنی بودن خاک شرط اصلی موفقیت در پسته کاری است

سرمای بهاره می تواند این گیاه را از باردهی بیاندازد . تابستانهای گرم را تا دمای 40 درجه و زمستانهای سرد را تا 30- درجه بنحوی تحمل می کند . آبیاری تابستانه برای پر شدن میوه و اواخر زمستان برای رشد اولیه در بهار ضروری است و میتوان با آبیاری طی دور مناسب در سال به محصول بالا با کیفیت خود پست دست یافت

گونه های مهم درختان میوه و آجیلی

در این بخش تعدادی از گونه های مهم درختان میوه و آجیلی معرفی می شود که اهم آنها عبارتند از :

میوه های دانه دار

سیب : (X=17) این جنس شامل حدود 15 گونه اولیه است که دو گونه آن از اروپا ، چهار گونه از آمریکای شمالی و بقیه از آسیاست . سیب خوارکی که از انتخاب مکرر انسان از دیرزمان شروع شده است از سیب وحشی و درشت اروپایی بنام Malus Pumila گزارش شده است .  برخی از ارقام زود رس سیب پس از 70 روز می رسند و برخی از ارقام دیر رس پس از 180 روز . بیشترین تولید سیب جهان متعلق به سیبهای قرمز و زرد لبنان و مک اینتاش است

گلابی :

جنس گلابی دارای حدود 20گونه است که نصف آنها در اروپا و آمریکای شمالی و آسیای صغیر در اطراف دریای مدیترانه یافت می شوند و بقیه کلاً بومی آسیا هستند . گلابی های آسیا اغلب از گلابی ژاپنی (pyrus pyrifolianak) مشتق شده اند .

از ویژگی گلابیهای آسیایی ترد و آبدار بودن آنهاست مثل گلابی ژاپنی

به(cydonia) :

 این میوه با درختان نستباً کوچک تامتوسط با پایه کروموزومی X=17 . این گیاه دارای تک گونه بنام cydoma oblonga است که ارقام متنوعی از آن حاصل شده است . مصرف تازه خوری ندارد ولی از آن درتهیه کمپوت ، ژله ، مربا و ... استفاده می شود

هسته دار ها

جنس هل و بادام (Amygdalus)

هلو (prunus rorsia) :

 این گیاه بومی چین است ولی قبل از نامگذاری علمی آن سالها است که دراین کشور (ایران ) کشت و کار می شده و به همین دلیل بنام ایران (Recia)نامگداری شده است. پس از سیب ، هلو وسیعترین درخت میوه خزان دار کشت شده دراکثر نقاط بحساب می آید . اغلب ارقام هلو خود باروند . هلوها بجز زمانی که سرمای بهاره به آنها صدمه بزند و میزان میوه کاهش یابد ، تولیدمیوه سالانه محصول خوب است و گاهی برای بدست آوردن محصول کیفی باید میوه ها را تنک کرد

 

 

بادام (prunus amygdales = p.dulcis) :

این میوه خشک بومی نقاط خشک و گرم آسیا بوده واز مدتها قبل به قاره های دیگر رفته است . ارقام بادام شناخته شده ایران محدود است . گیاهی است بسیار قانع و در اغلب خاکها رشد می کند ولی کاشت آنها درخاکهای سنگینی بخصوص خاکهای سنگینی مرطوب مجاز نیست . درایران بادام منقا ، پوست کاغذی و سنگی است . استان اصفهان یکی از بزرگترین مراکز تولید بادام کشور به شمار می رود

تقریباً تمام ارقام بادام خود عقیم هستند لذا از زنبور عسل می تواند برای افزایش میوه دهی در این محصول بسیار کمک مند

زیر جنس prunophora شامل آلوها ، گوجه ها و زردآلوها

آلوها :

 آلوها دارای صدها رقم در جهان هست اکه اکثراً ارزش محلی دارند . برخی از آنها مثل P. nigra مقاومت بسیار خوبی به سرما دارد

انواع آلوهای خشکباری

آلوهای خشکباری : دارای قندزیاد ، فرم تخم مرغی و رنگ آبی مایل به ارغوانی هستند

آلوهای کمپوتی : شامل ارقام گلدن دراپ ، پلواک و ...

میوه درشت  تخم مرغی ، رنگ قرمز یا صورتی و بیشتر درتازه فوری استفاده می شود

از ارقام مهم آلو (زرد و سیاه ) که در کشور کشت و کار می شوند میتوان ، آلو قندی ، آلو برقان و آلو دهنو نام برد زرد آلوها (P.aromehica)که x=8 می باشد زرد آلوها به دو صورت پوست صاف و کرکدار وجود دراد . این گیاه بومی ین و سیبری است . درایران راز ارقام بومی زرد آلوی پیش رس ، شاهرودی و خارجی مورد پارک کشت و کار می شوند

 

 

از ارقام مهم آلو (زرد و سیاه ) که در کشور کشت و کار میشوند میتوان ، آلو قندی ، آلو برقان و آلو دهنو نام برد

زردآلوها . زرد آلو ها به دو صورت پوست صاف و کرکدار وجود دارد . این گیاه بومی چین و سیبری است . در ایران از ارقام بومی زردآلوی پیش رس ، شاهرودی و خارجی مور پارک کشت و کار می شوند

توت و انجیر از خانوده moracae

توت (X=14) (morus alba). حدود 12گونه آن در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری نیمکره شمالی وجود دارد . توتها با اهداف تولید میوه یا تولید برگ به منظور پرورش کرم ابریشم کشت و کار می شوند . مشکل اصلی میوه توتها این است که بسیار نرم هستند و نقل و انتقال آنها مشکل است . اغلب توتها دارای یک منطقه ضعیف ریزش در محل دم میوه هستند و بدین سبب است که اکثراً قبل از رسیدن میوه ریزش می کنند . بیشتر توتها دو پایه هستند و درختان نر توت را می توان بعنوان زینتی نیز استفاده کرد . میوه توت بصورت تازه خوری ، خشک و یا مربا مصرف می شود

انجیر : این گیاه از آسیای غربی به مناطق دیگر رفته است از نظر خانودگی به انجیر به توت قرا است دارد ولی هرگز نمی تواند با آن آمیزش کند و یا روی توت پیوند شود . انجیرهای ایران که در اندازه های مختلف و یا رنگهای متنوع از سیاه تیره تا سفید کرمی تا سبز موجود هستند ، همه از انجیرهای خوراکی هستند

ارقام ایرانی به انجیر سفید (انجیر معمولی ) ، انجیر های ازمیری (انجیرهای رنگی ) ، انجیرهای وحشی (انجیر کوهی ، سگ انجیر و انجیر کدو ) و انجیرهای مخلوط هستند که اینگونه انجیرها از تلاقی انجیر سفید و قرمز حاصل شده اند . گرده افشانی انجیر بوسیله زنبور بلاستوفاگاپسنس (Blastofaga psenes) صورت می گیرد . برای محصول یا کیفیت و مناسب ، باید از درختان انجیر وحشی در اطراف باغ انجیر غرس گردد. انجیرهای وحشی معمولاً در طول زمستان دارای انجیر هستند و همه میوه ها حاوی این حشره هستند . این حشره پس از زمستان گذرانی خود در همان انجیر تخم می گذارند و حشرات جدید که در بهار از میوه ها خارج می شوند مقداری گرده انجیر که در آن زندگی می کنند همراه خود بر درون انجیرهای خوراکی منتقل می کنند و میوه های همان سال انجیرهای خوراکی بارور می شوند . میتوان انجیرهای وحشی را چیده و در ظروفی به درختان انجیر باغ آویزان کردکه باعث افزایش درصد تلقیح در این میوه میگردد . انجیرهای وحشی معمولاً دارای میوه حاوی اندام نر هستند . انجیرها گیاهان یک پایه هستند و انجیرهای خوراکی معمولاً درارای میوه های حاوی گلهای ماده و نر هستند.

میوه های آجیلی و خشک

مهمترین میوه های آجیلی مرسوم دنیا عبارتند از : گردو ، گردوهای گرمسیری ( هیکوری و پکان )، بادام ، فندق ، پسته ، گردوی برزیلی ، ماکادامیا ، بادام هندی (کشو) بادام زمینی ( پینات ) ، بذر کاج (pinuseduls) ، شاه بلوط

خشک میوه های رایج در کشور ما عبارتند از : گردو ، بادام ،پسته ، فندق

گردو (juglans sp)

گردو ها به سه گروه عمده تقسیم می شوند که .................. عبارتند از گردوی ایرانی ، گردوی سیاه ، گردوی گرمسیری

1-               گردوی ایرانی (x=16)(f.regia) : این گردو بومی فقفاز و کوههای کارپاتپان بطرف شرق تا منچوری و کره می باشد . پایه های مناسب برای پیوند گردو همان گردوی ایرانی و گردوی سیاه می باشند . گردو ها کلاً بدو گروه مولد چرب و مولد میوه تقسیم میشوند . گردو های پا کوتاه که معمولاً به آنها گردوی خوشه ای هم گفته می شوند دارای عمر کوتاه و متوسط محصول سالانه مناسب هستند

بطور کلی میتوان باغات گردو را در مناطقی که ارتفاع آنها حدود 2500 متر از سطح دریاست با موفقیت کشت نمود . بهترین عرصه های گردو کاری را میتوان شیبهای جنوب غربی و غربی نام برد . درختان قانعی هستند ولی در زمینهای سبک و ضعیف و یا زمینهای که آب سطح معرض آنها بالا است و نیز در زمینهای شور و یا قلیایی رشد مناسبی ندارند . خاک عرصه گردو کاری باید خوب زهکشی و تهویه شود و از نظر مواد غذایی کامل باشد . اغلب گردو های ایرانی (j.regia) خود بارورند ، ولی بیشتر ازقام ، دانه گرده خود را قبل از باز شدن گلهای ماده می ریزند که کاشت ارقام گرده زا در باغ را ضروری می سازد .

2-    گردوی سیاه :

 این گونه بیشتر در آمریکای شمالی و اروپاکشت و کار می شود . چوب تنه این گونه بسیار صاف و با ارزش است . میوه آنها ریز با پوست بسیار سخت و مغز کم است . بعلت خوشمزگی مغز آن و ارزش چوبش کشت و کار می شود . این میوه در ایران کشت و کار نمی شود . از پودر پوست سخت آن در قالبگیری پلاستیک ، بعنوان یک کش دهنده چسب و تمیز کننده موتورهای جت استفاده می گردد

گردوهای گرمسیری :

حدود بیست گونه آن در آمریکای شمالی و 2 گونه آن در آسیای شرقی وجود دارد . میوه این گردو ها دارای پوست صاف و کشیده با رنگهای سفید تیره تا قهوه ای تیره متغیر است . مغز براحتی از پوست جدا می شود و طعم خوبی دارد . در این گردوها که اکثراً خود بارور می باشند ، اختلاف زمانی رسیدن گردو ریزش آن وجود ندارد و نیازی به کشت ارقام گردو ده در باغ نیست . این محصول در ایران کشت و کار نمیشود ولی وجود دراد

گردوهای گرمسیری دارای پوسته 4 گوشه ای (کم و بیش ) هستند که بصورت 4 سر پوش جدا از هم بنظر می رسند و مغز ز پوست براحتی جدا می شود

 

 

فندق :

 این میوه اکثراً بصورت درختچه هست . میوه آن یک فندقه است ، گیاهی است یکپارچه که اغلب گلها قبل از برگها در اوایل بهار ظاهر می شوند . فندقها در پاییز می رسند . از آنجایی که فندق خود عقیم است باید در باغ فندق درختان گرده زا نیز در نظر گرفته شود . از بزرگترین کشورهای تولید کننده فندق ترکیه و در سواحل مدیترانه است . از مهمترین ارقام ترکیه که تولید کننده 60% فندق دنیاست میتوان نومبول نام برد . ایتالیا نیز حدود 25% فندق دنیار را تولید می کند و قم عمده آن توندا می باشد

پسته  : در این خانواده (Ana cordiacone)که پسته متعلق به آن است گیاهان دیگر از قبیل بادام هندی، سماق ، بلوط سمی ، انبه و درخت پر نیز وجود دارند . در جنس پسته هشت گونه دیگر نیز وجود دارد . گونه های دیگر بیشتر حالت وحشی و یا زینتی دارند مثل پسته چینی (P. chinensis) در زمان رسیدن میوه و در طول پاییز دارای منظره بسیار زیبا است که در پارک سازی مورد توجه علاقه مندان قرار گرفته است و پسته آتلانتیکا تولید صمغ معطر و صنعتی می کند و p.integrimaپایه خوبی برای پسته های خوراکی بحساب می آید

جنس پسته دو پایه است ، لذا برای تولید محصول بالا و کیفی باید از پایه های نر مناسب انتخاب کرد به ازای هر 10 درخت ماده با رده باید یک اصله درخت نر در عرصه وجود داشته باشد . انتخاب پایه نر پسته نیاز به چند خصوصیت دارد

1-   طول دوره تولید گرده زیاد باشد

2-   درصد قوه نامیدگر بالا باشد

3-   تجانس کافی بین پایه نر و ماده وجود داشته باشد

4-   گرده زیاد تولید کند

5-    گلهای نر تقریباً هرماه گلها ماده بازشود

 ارقام تجاری پسته در دنیا بنام های پسته کرمان (در آمریکا) ، اوحدی ، کله قوچی ( در ایران ) ردآلپو که منشاء سوری دارد در آمریکا و استرالیا مشهورند

ارزش پسته به وزن میوه ، خندانی ، رنگ پوست چوبی و رنگ مغز ، مزه و طعم آن است . ایران از بزرگترین کشورهای تولید کننده پسته است . تولید متوسط سالانه پسته کشور 000/200 تن است .  و بین 180 تا 300 هزار تن در سال متغیر است . یکی از فاکتورهای کاهش شدید پسته سال آوری و دوم سرمای بهاره است

شاه بلوط

این گیاه از خانوده فاگاه است . آجیل این گیاه درشت و قهو ه ای است که دارای یک زخم بزرگ رنگ پریده در قاعده ( محل چسبیدن بذر به تخمدان ) است . 10 گونه آن در مناطق معتدله نیمکره شمالی وجود دارد . مهم ترین آنها عبارتند از c. dontata(آمریکایی) c.mollissima(چینی ) ، c. sativa(اروپایی ) و c.crenata(ژاپنی ) . گونه های فوق به آتشک شاه بلوط به نام (Endothia parasitica)حساسند بجز شاه بلوط چینی که مقاوم به این قارچ خطرناک است . میوه شاه بلوط بیشتر تازه ، پس از بو دادن ، مصرف می شود . میتوان میوه تازه شاه بلوط را که دارای تقریباً 50% آب است به مدت یک ساعت در آب 80 درجه سانتی گراد نگهداری کرد و سپس آنرا در دمای یخچال 4/4 درجه سانتی گراد بمدت 2-3 ماه نگهداری کرد ولی برای نگهداری زیاد آن باید آجیل را تا 10% خشک و در انبار 4 درجه سانتی گراد بمدت یکسال نگهداری نمود . برای استفاده آجیل خشک باید آنرا در آب گرم خیسانده و سپس بو داد تا سهل الحضم گردد . چون این آجیل روغن کم و نشاسته زیاد دارد . شاه بلوط یک گیاه یک پایه است

میوه های ریز (small Fruits)

از ریز میوه هایی که در کشور ایران تولید و مصرف میشود عبارتند از  :

توت فرنگی ها                      تمشک ها                  انگور فرنگی ها (کم )           انگورها 

شما اینجا هستید: Home درختان میوه

عرضه انواع خاک کشاورزی

 

 

مؤسسه کشاورزی جهان کودک دارای نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت گراموفلور آلمان در ایران بوده و انواع خاک مرغوب کشاورزی توسط این مؤسسه در سراسر ایران عرضه می گردد.

مؤسسه کشاورزی جهان کودک

 

 

واقع در میدان ونک، چهار راه جهان کودک از سال 1332 تأسیس و با کادری مجرب آماده ارائه خدمات و محصولات کشاورزی به مشتریان عزیز می باشد. 

این مؤسسه با سالها تجربه کاری در زمینه پرورش انواع گونه های گل و گیاه و اجرای فضای سبز و ارائه خدمات، محصولات، خاک و کودهای کشاورزی توانسته سهم قابل توجهی از بازار گل و گیاه ایران را به خود اختصاص دهد و با تلاش فراوان در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود گام بر می دارد.