کود تقویتی قلمی ارکیده

این کود تقویتی قلمی حاوي مواد غذایی ویژه اي می باشد که نیازهاي گل ارکیده را به مدت 90 روز تحت شرایط دماي مناسب و رطوبت کافی تامین می کند. این ترکیب با کیفیت بالا هرگونه خطر پذیري ریشه سوزي را از میان بر می دارد .

 
طریقه مصرف :
 
– قطر گلدان اندازه گرفته شود.
– تعداد کود قلمی به قطر گلدان بستگی دارد.
– با قرار دادن کود قلمی درخاك تغذیه یکنواخت گیاه تنظیم می شود.
– براي فعال سازي بلافاصله گیاه را آبیاري کنید.
– هر سه ماه یک بار کود قلمی را تکرار کنید.
   
16-20 11-15 6-10 قطر گلدان (cm)
 2 تعداد 

 ترکیبات :

 - 14 % نیتروژن (N) 

 - 7 % پنتوکسید فسفر (P2O5)

 - 8 % اکسید پتاسیم (K2O) 

 - 2 % منیزیوم اکسید (MgO)