کود تقویتی کامل گیاهان

 این مکمل از اهمیت خاصی برخوردار است که به صورت محلول پاشی و یا حلّال در آب جهت رفع سریع کمبود عناصر کاربرد دارد.
 
طریقه مصرف :
 
- به مقدار 30- 25 گرم از ترکیب فوق را در 10 لیتر آب ولرم حل کنید.
- مناسب براي 25 گیاه در طول دوره رشد.
- کوددهی را هفته اي یکبار تکرار کنید.
- در فصل پائیز و زمستان و نیز فروردین، کوددهی را متوقف کنید.
- اندازه گیري توسط پیمانه به صورت دقیق انجام شود.

 

ترکیبات :

 - 20 % نیتروژن(N) 

 - 20 % پنتوکسید فسفر (P2O5)

 - 20 % اکسید پتاسیم (K2O) 

 - عناصر ریز مغذی

 - 0.01 % بور (B)

 - 0.004 % مس (Cu)

 - 0.05 % آهن (Fe)

 - 0.03 % منگنز (Mn)

 -0.001 % مولیبدن (Mo)

 - 0.003 % روی (Zn)