مطلب آزمایشی

مطلب آزمایشی

  ارائه خدمات در زمینه ایجاد و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری و ایجاد سیستم های آبیاری

 قطره ای و بارانی و تهیه، تولید و عرضه کلیه نهاده های کشاورزی و باغبانی شامل:

 

 انواع گونه های گیاهی ، گل و گیاه و درختان مثمر و غیر مثمر و زینتی تجهیزات، ماشین آلات و

  ادوات کشاورزی و باغبانی